2005 toyota raum
2005 toyota raum
2005 toyota raum
2005 toyota raum
2005 toyota raum
More photos Toyota Raum

2005 Toyota Raum در سر بالای بسیار آهسته بالا میشود قدرتش کم شده problems

Report a Problem

Date:February 5, 2023, 6:18 pm
Name:Abbas
Location:United Statesافغانستان, North Carolina, Charlotteبامیان
Vehicle:Toyota Raum
Year:2005
Problems:در سر بالای بسیار آهسته حرکت میکنه یک مشکل دیگه هم است مصرف بنزین هم زیاد شده چه کار کنم تشکر

Suggest a Solution

 * - The field should be filled
* Your Name:
 Contact (e-mail, phone...):
* Comments:
Photos:


 


Updated on December 2, 2023