1998 opel vectra
1998 opel vectra
1998 opel vectra
1998 opel vectra
1998 opel vectra
More photos Opel Vectra

1998 Opel Vectra the engine is weak problems in Jordan

Report a Problem

Date:December 17, 2010, 8:37 pm
Name:Bassam Ahamd Shboul
Location:Jordan, ARramtha, Irbid
Vehicle:Opel Vectra
Year:1998
Modification:x16szr02hb2002 / 1600 / bezin
Problems:I have A Car ,it is An Opel Vectra model 1998....
the Engine's power is 1600 cc

I went to many mechanics for vhicle ,but they cant solve my problem...OK
I have a Car that it has a weak pressure in the engine...
i tested it alot in a computer for cars..but it didnt see anything....for example: when i drive the car to mountains ,go up, go high, ....i use change Gear...just two ,or one Gear,espically when some of people ride with me in the car .....
Contact:show contact

Photo Opel Vectra


Suggest a Solution


May 18, 2012, 8:25 am  from: Ø®Ø§Ùد
Ùذا طبÙ?عÙ? Ù?Ù? اÙÙ?Ù?ترا 1600 Ù?اÙÙحرÙ? 1600 Ù?ÙرÙ?Ù٠اÙجÙ?ر Ùخصص ÙÙسÙ٠سÙ?ارتÙ? Ù?Ø°ÙÙ?
May 18, 2012, 8:35 am  from: khaled
this is normal, the vectra 1600 is designed for flat terrain, same my car, do not forget it is very economic car in the flat terrain.
February 9, 2013, 9:51 am  from: Ø§Ø¨Ø±Ø§ÙÙ?٠اÙÙ?ÙÙ?Ù
اسÙع Ù?ا رÙثاÙ?Ù? جرب غÙ?ر Ù?Ùتر اÙبÙزÙ?Ù Ù?Ø´Ù?Ù? عÙ٠اÙبÙ?اجÙ? Ù?Ù?٠عÙد خرظÙ?٠اÙÙ?اÙØ¡ بعط اÙÙ?Ùتر Ù?Ù?٠حساس اÙÙÙ?اء اÙ?ع٠تصÙ?ب٠اÙ? تÙظÙ?Ù Ù?Ù? بترÙ?٠اÙÙÙ Ù?عÙ?ÙÙ? ترÙ?Ø­ صÙ?دÙÙ?Ù Ù?تجÙ?ب سرÙج Ù?Ø´Ù?Ù?Ø© Ù?Ø­Ù?Ù Ù?تÙظÙ?٠تÙ?عÙ?Ø· عÙÙ?٠اÙÙ?ÙÙ? اÙ?ع٠تصÙ?ب٠بÙ?دÙ? اÙ? تÙظÙ?٠بغÙ?ر Ù?Ø­Ù?Ù Ù?Ùا باÙÙÙ?اء Ù?ÙØ· ترش عÙÙ?٠باÙسرÙج Ù?تترÙ?٠عشر دÙاء٠Ù?ترÙ?ب٠شغÙ٠ثاÙÙ?٠استعÙ?ر Ù٠صاحبÙ? سÙاÙ? اÙبÙ?اجÙ? بعد Ùا تÙظÙ? اÙسÙ?Ùسر Ù?تغÙ?ر ÙصÙ?اÙ?Ø© اÙبترÙ?Ù Ù?Ø´Ù?Ù? Ù?جرب عÙ٠اÙÙ٠اÙÙ Ù?تغÙ?ر ÙعÙ? Ù
February 9, 2013, 9:54 am  from: ibrahim al fakih from jordan kofrabil
1- replace patrol filter
2 -replace spark plugs
3- clean air sencer located between air filter and engine clean must be by al kohol not wd40
4- replace spark plug wires

Suggest a Solution

 * - The field should be filled
* Your Name:
 Contact (e-mail, phone...):
* Comments:
Photos: