The History Of KRAZ


KrAZ (Ukrainian: Кременчуцький автомобільний завод, Kremenchuts'ky Avtomobil'ny Zavod) produces trucks in Kremenchuk, Ukraine; particularly some heavy-duty off-road types.

  • KrAZ-255
  • KrAZ-6322From Wikipedia, the free encyclopedia
More About KRAZ


KrAZ

KrAZ